Stichting ACT heeft in de afgelopen jaren onderzocht hoe mensen binnen een community kunnen werken en leren van elkaar. Deze -inmiddels jaren beproefde- methodiek maakt uit van diverse projecten. 

We werken vanuit de kracht van een heterogene werk-leer gemeenschap, waar mensen van verschillende leeftijden, achtergronden en niveaus met elkaar samenwerken aan persoonlijk én maatschappelijke doelen. 

Tevens werken we in en vanuit een locatie waar we op basis van een actueel vraagstuk te werk gaan. We zijn daar waar we nodig zijn en blijven zolang dat nodig is. 

Visie

Mensen in beweging brengen in leren en ontwikkelen naar een toekomstperspectief waarbij arbeidspotentieel toeneemt en men betekenisvol kan participeren in de maatschappij. 

Missie

Door te doen we komen tot een duurzame ontwikkeling, onderzoekend en met vertrouwen, vanuit DOEN en het  realiseren van impact, om een soepele maatschappelijke beweging op gang te brengen en te houden.

Gemeenschappelijke waarden

We werken vanuit een maatschappelijke ambitie en zijn een sociale onderneming, zonder winstoogmerk. We werken op basis van gelijk(w)aardigheid, betrokkenheid en groei.